Projectes

El pensament computacional en la formació inicial de mestres (PECOFIM)


Referència: ARMIF 00031
Entenem el pensament computacional com una forma d’orientar l’anàlisi i la resolució del problemes, que implica la presa de decisions, el treball autònom i en equip, sent capaços de cercar solucions noves, imaginatives, que transcendeixin el que és competència directa de les matèries per convertir-se en una manera d’afrontar la vida, amb una actitud creativa i emprenedora.  Per a això cal actuar en totes les etapes educatives, començant per les etapes d’educació infantil i primària.Però per aconseguir questa fita, el primer que cal és que els mestres assimilin aquest canvi de mentalitat i l’incorporin a la seva pràctica educativa (en el seu treball a les aules), així com que el futurs mestres ho explorin durant la seva formació (per aconseguir que ho puguin aplicar en el seu futur professional).
 
L’objectiu principal del projecte és, doncs, implicar als futurs mestres en processos que portin a transformar, de manera interdisciplinària, l’ensenyament i l’aprenentatge d’algunes de les àrees curriculars de les etapes d’infantil i primària. Concretament, el treball s’enfocarà cap a l’adquisició de les capacitats d’aprendre a pensar i comunicar i d’aprendre a descobrir i tenir iniciativa a l’etapa d’educació infantil; i cap a les següents competències bàsiques de l’educació primària: el coneixement i la interacció amb el món físic, matemàtica, digital, d’aprendre a aprendre i d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. Amb el treball que es durà a terme volem que els futurs mestres puguin explorar com les TIC i el Pensament Computacional poden ser útils per transformar el treball que es du a terme a les escoles d’educació infantil i primària. S’incidirà doncs, notablement, en el desenvolupament de la Competència Digital Docent (CDD) que en el futur segurament hauran d’acreditar tots els mestres, en especial aquells que s’acabin de graduar. Paral·lelament a aquest, un altre objectiu principal és, involucrar als estudiants en la pràctica real a les escoles, implicant-los en activitats que es desenvolupin amb mestres i nens i nenes d’escoles de referència (les implicades en el projecte).
 
Així docns, els objectius del projecte es concretarien en tres nivells:
 
Aprenentatge dels estudiants:
1. Millorar la Competència Digital Docent dels estudiants dels graus de Mestre d’educació infantil i d’educació primària arribant a:
a. Assolir un nivell adequat de pensament computacional.
b. Reconèixer activitats que permetin ajudar a desenvolupar el pensament computacional dels nens i nenes.
c. Dissenyar i implementar unitats didàctiques que promoguin el pensament computacional dels nens i nenes atenent al currículum de les seves etapes.
 
Model formatiu:
2. Identificar els aspectes més rellevants del pensament computacional a partir de la definició d’uns indicadors que permetin caracteritzar-lo.
3. Crear equips de docents dels graus de mestre que facin propostes de formació innovadores adreçades a tots els estudiants dels Graus d’Educació infantil i primària, composats per professorat de Tecnologia educativa (els de la menció TIC) i de Didàctiques específiques (Didàctica de les matemàtiques i de ciències experimentals).
4. Vincular el treball que es du a terme a les escoles amb el treball que es fa des de les Facultats d’Educació, convidant als mestres a presentar el treball que fan amb els seus alumnes als mestres en formació.
5. Involucrar als estudiants universitaris en projectes que es preparin des de la Facultat, tutoritzats des de la Facultat i des de l’escola.
6. Crear un recull de documents audiovisuals sobre activitats que reflecteixin el treball del pensament computacional a les escoles.
7. Crear situacions que afavoreixin la pràctica reflexiva connectant la teoria amb la pràctica a partir de treballs desenvolupats en contextos i casos reals.
 
Treball a les escoles:
8. Millorar la competència computacional dels mestres en exercici.
9. Crear vincles entre mestres, docents universitaris i estudiants que ajudin a reflexionar sobre la pràctica educativa a les escoles i a innovar-la.
10. Afavorir la interacció entre mestres d’escoles diferents que estiguin implementant propostes didàctiques basades en el pensament computacional. Adequació a l’objecte de la convocatòria
 
Degut a que el desenvolupament del pensament computacional és la base de la robòtica i de la programació, que són uns dels àmbits a treballar a l’hora d’aconseguir millorar la Competència Digital Docent del professorat (novell i en exercici), la proposta que es presenta concorda, plenament, amb una de les fites que persegueix l’ARMIF: millorar el desenvolupament de la Competència Digital Docent dels futurs mestres. El fet d’implicar en tot el projecte a professorat encarregat de les matèries de matemàtiques i ciències experimentals, aconseguint que incloguin dins de la programació d’algunes de les matèries troncals que cursen els futurs mestres (“Aprenentatge de les matemàtiques” i “Aprenentatge de les ciències naturals”) també incidirà en un altre dels objectius de la convocatòria, en concret, el que fa referència al disseny i aplicació d’instruments de seguiment i registre de la millora en el domini de competències matemàtiques i científiques per part del estudiants. I, a més a més, la implicació dels estudiants en el desenvolupament i l’avaluació de propostes que ajudin als infants a desenvolupar el pensament computacional, com a una de les vessants de la competència digital (treball que es durà a terme amb els mestres de les escoles i en les mateixes escoles implicades en el projecte), incideix en un altre dels àmbits temàtics de la convocatòria. L’interès del projecte rau en la creació de sinèrgies entre docents universitaris i mestres en exercici que ajudin a millorar la formació dels mestres i a dissenyar processos ensenyament i aprenentatge que ajudin a preparar millor als futurs ciutadans (per poder desenvolupar-se de manera més adequada en el context que els ha tocat viure: un context canviant en el qual caldrà trobar estratègies per afrontar diversitat de problemes). Per als futurs mestres, haver desenvolupat estratègies basades en el pensament computacional i haver millorat el seu nivell de competència digital docent els serà de gran utilitat en el seu desenvolupament professional. I haver aconseguit generar dinàmiques de treball en les quals interaccionin professorat dels Graus de mestre d’àmbits diferents (Ciències experimentals, Matemàtiques i Tecnologies digitals) és un repte que de ben segur tindrà una incidència positiva en el treball que fan els futurs mestres. I, a més a més, aconseguir la participació de mestres en exercici, amb la consegüent interacció amb els infants de les seves escoles, farà que l’aprenentatge dels estudiants universitaris sigui molt més ric, motivador i significatiu.
 

Dotació econòmica: 9.750€

Durada: 2016-2018

Altres entitats participants: Universitat de Girona

Membres del CRECIM participants: Digna Couso Lagarón (IP), Víctor López Simó, Cristina Simarro Rodríguez.


Entitat finançadora:
Agencia de gestió d'ajuts Universitaris i de Recerca

TORNAR AL LLISTATUtilitzem cookies pròpies i de tercers per a finalitats analítiques i tècniques, tractant dades necessàries per a l'elaboració de perfils basats en els teus hàbits de navegació. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències des de 'Configuració de cookies'.

 

Configuració de cookies